български английски
Безгръбначни Invertebrate
Безгръбначно invertebrate
Безгръбначно животно Arse-licking
Бездарен Very poor
Бездействие Inertia
безделник corner boy
безделнича fribble
Безделнически Drone
бездефектен flawless
бездимен fumeless
Бездната The Abyss
бездомник vagabond
Бездомно куче Stray dog
бездънен bottomless
безжизнен exanimate
Безжизненост Inertia
Безжичен телеграф Radio-telegraphy
беззащи́тен defenseless
Беззвучно Without a sound
Безизвестен Without a name
Безизкусен Frank
Безизкусно Straight out
безизразен expressionless
Безизразно Frigidely
безизходица stalemate
безименен пръст ring finger
Безкомпромисност Intrangisence
Безконечен винт Worm
Безконечност Infinity
безкористен disinterested
безкофеиново кафе decaf
безкра́йно ad infinitum
безкраен everlasting
Безкрай Infinity
Безкрайната Лига на Справедливостта Justice League Unlimited
Безкрайност Infinity
Безкрили насекоми Apterygota
Безкръвен An emic
Безлистни Rhyniophyta
Безличен Minute
Безмерно Degree
Безметежност Poise
безмилостен ruthless
Безмилостно Without remorse
Безмозъчен Addled-heade
Безмоторен самолет Glider
безнаде́ждност desperation
Безнадеждно Desperatly
Безначален From times immemorial
Безначалие Anarchy
Безног Legless cripple
Безнравствен Moral wrong
Безобразник Thug
Безогледен Cynic
Безогледно Without a qualm
безопа́сност security
безопасен foolproof
Безопасно Safe
Безопасност security
Безопасност на реактора reactor safety
Безопашати земноводни Frog
Безотговорност Irresponsability
безочлив cheeky
безочливост effrontery
Безпаричен Hard-up
безпла́тен free of charge
безплатен complimentary
Безплатен вестник Free daily newspaper
Безплатни прегръдки Free Hugs Campaign
безплоден fruitless
безпогрешен faultless
Безподобен глупак Arrant knave
Безподобно Degree
безпокойство bother
безпокоя disturb
безполезен futile
безполезност futility
Безполово размножаване Asexual reproduction
Безпомощно Desperatly
Безпомощност Erectile dysfunction
безпорядък disorder
Безправно положение Slavery
Безпрепятствен Without incident
Безпрепятствено Without incident
Безпринципен Without a qualm
Безпринципно Without a qualm
безпристрастен equitable
безпристрастие equity
безпристрастност detachment
Безпътен Sybarite
безрабо́тица unemployment
безработен unemployed
безработица unemployment
безрадостен bleak
Безразличен Blase
безразсъден unadvised
безразсъдно смел foolhardy
безреден chaotic
безредие chaos

списък по букви