български английски
Втора световна война World War II
Втора Футболна Лига Football League Two
Вторачвам Affix
Втори атински морски съюз Second Athenian Empire
втори брак bigamy
Втори Ватикански събор Second Vatican Council
Втори закон на термодинамиката Second law of thermodynamics
Втори кръстоносен поход Second Crusade
Вторичен Paltry event
вторник Tuesday
Второ Second
Второ поколение езици за програмиране Second-generation programming language
Второ пришествие Last Judgment
Второзаконие Deuteronomy
Второстепенен Paltry event
Втренчване Concentration
втренчен поглед glare
Втренченост Concentration
Втриване Friction
Втръсвам Feel repugnance
втръсвам се cloy
Втръсна Feel repugnance
ВТУ VTU
втулка liner material
Втурна се Race
Втъка Spin
Втъкавам Spin
Втъкаване Pinout
ву́йчо uncle
Вуду Voodoo
Вуйна Queen
вуйчо uncle
Вук Караджич Vuk Stefanović Karadžić
Вуковар Vukovar
Вуковарско-сремска жупания Vukovar-Syrmia County
Вулва Vulva
Вулгарно Coarselly
вулкан volcano
вулканизация vulcanization
вулканизирам vulcanize
вулканизъм volcanism
Вулканична дейност Volcanic activity
вулканично изригване volcanic eruption
Вулканология Volcanology
Вулфила Ulfilas
Вундеркинд Gifted child
Вучитрън Vučitrn
вход doorway
Входен билет Admission ticket
Вцепенявам се Go dead
вцепеняване catalepsy
вче́ра yesterday
вчера yesterday
Вчерашен Blue
Вчесвам Comb
Вчесвам се Comb
Вчеша Comb
въ̀ншен extraneous
въ́дица fishing rod
Във At
Във връзка с Fitted with
Въведен Anchor
Въвеждане в експлоатация Power
въвеждане на животински видове introduction of animal species
въвеждане на растителни видове introduction of plant species
Въвирам Knock in
Въвличам Contract
въглеводород hydrocarbon
Въгледвуокис Carbon dioxide
въгледобив coal mining
въгледобивна промишленост coal industry
въглекопач collier
въглен coal
Въглена киселина Carbon dioxide
въглеро́д carbon
въглерод carbon
Въглероден двуокис carbon dioxide
Въглероден диоксид Carbon dioxide
въглероден окис carbon monoxide
Въглеродна киселина Carbon dioxide
въглехидрат carbohydrate
въглища coal
въглищна енергостанция coal-fired power plant
въглищна технология coal technology
Въдворя Set
Въдворявам Set
Въдворявам на местожителство Put under house arrest
Въдичарски Fishing
Въдичарство Line fishing
Въдя Lever
Въдя се Happen again
Въжделение Dream
въже rope
въжен funicular
възбрана foreclosure
възбуда excitement
възбуден excited
възбудим excitable
възбудителен excitant
възбуждам actuate
възбуждане excitation
възбуждащ excitant
Възбунвам Lever
Възбуня Lever
Възвание Call
Възвивам Film
Възвиване Curve
Възвиране Boiling point
Възвися Lever
Възвисявам Lever
възвишение eminence
Възвия Film
Възвратен Thought
Възвръщане Re-run
възглавница pillow
възглавничка ball
Възглавявам Head
Възглавяване Main
Възглас Ejaculation
възглед opinion
Възгордея се Preen oneself
Възгордявам се Preen oneself
Въздействане Share
Въздействие на водното стопанство върху околната среда environmental impact of aquaculture
Въздействие на горското стопанство върху околната среда environmental impact of forestry
Въздействие на домакинствата върху околната среда environmental impact of households
Въздействие на енергията върху околната среда environmental impact of energy
Въздействие на замърсяването pollution effect
Въздействие на климата climatic effect
Въздействие на почивното дело върху околната среда environmental impact of recreation

списък по букви