български английски
Въздействие на почивното дело върху околната среда environmental impact of recreation
Въздействие на промишлеността върху околната среда environmental impact of industry
въздействие на радиацията radiation effect
Въздействие на риболова върху околната среда environmental impact of fishing
Въздействие на селското стопанство върху околната среда environmental impact of agriculture
Въздействие на транспорта върху околната среда environmental impact of transport
Въздействие на туризма върху околната среда environmental impact of tourism
въздигам elevate
Въздишка от рая Henkäys Ikuisuudesta
въздух air
въздухоплаване aeronautics
Въздухоплавателен Aviation
въздушен кабел overhead power line
въздушен кораб blimp
Въздушен поток Air blast
Въздушен превоз air transportation
Въздушен трафик air traffic
Въздушен флот Air fleet
въздушен шум airborne noise
Въздушна армия Air force
въздушна възглавница airbag
Въздушна защита air safety
Въздушна кула Chimera
Въздушна линия Flight route
Въздушна снимка aerial photograph
въздушна фотография aerial photography
въздушна яма air hole
Въздушно налягане Atmospheric pressure
Въздушно планиране airspace planning
Въздушно-десантен Aimobil
Въздушно-десантни войски на Русия Russian Airborne Troops
Въздържа Order
Въздържане Pondage
въздържаност continence
въздържател abstainer
Въздъхвам Heave a sigh
Въздъхвам с облекчение Sigh with relief
Въздъхна Heave a sigh
Възел Knot
Възкача Set
Възкачвам се Set
възкисел acidulous
възкли́квам exclaim
Възкликване Ejaculation
възклицание exclamation
Възкресение Resurrection
Възкресение Христово Easter
Възкръсвам Live again
Възкръсна Live again
Възлагане Sphere of duties
Възлизам Get into a car
Възлов въпрос Crux
Възмездие Nemesis
възмо́жност chance
Възмогвам се To make a fortune
възможен conceivable
възможност за показване demonstrability
възможност за разграждане degradability
Възмущавам се Grow indignant
възнаграждение emolument
Възнасям се Get into a car
Възнасяне Ascension
Възнегодувам Grow indignant
Възнесение Ascension
Възнесение Господне Ascension
Възникване Advent
Възобновителен Fixit man
Възобновя Return to
Възобновявам Return to
Възпаление Inflammation
възпалено гърло sore throat
Възпалителен процес Inflammation
Възпаля Fire
Възпалявам Fire
Възпалявам се Fire
Възпаляване Inflammation
възпирам debar
възпиране debarment
Възпитаване Polish
възпитан civilized
възпитание upbringing
Възпитателно училище-интернат Youth detention center
възпламеним combustible
възпламеним продукт flammable product
възпламенимост combustibility
Възпламенителен Explosive material
Възпоменателна награда Астрид Линдгрен Astrid Lindgren Memorial Award
Възпоменателна плоча Commemorative plaque
Възпоминание Function
Възправям се Draw oneself up
Възприема Fry briskly
възприемам borrow
Възприемане Perception
възприемчив docile
Възприятие Perception
Възпроизвеждане Reproduction
Възпроизводство Reproduction
Възраждане Bulgarian National Revival
възражение objection
Възразя Raise as an objection
възраст age
Възрастен adult
възрастова граница age limit
Възроптаване Breathy voice
Възседна Sit astride
Възсолена вода brackish water
Възстановим енергиен източник renewable energy source
Възстановим ресурс renewable resource
Възстановима суровина renewable raw material
Възстановително движение Restoration Movement
възстановявам furbish
възстановявам се convalesce
възстановяване replacement
Възстановяване на земята land restoration
възстановяване на земята в планински райони land restoration in mountain areas
възстановяване на земята land reclamation
възстановяване на инсталация installation restoration
възстановяване на ландшафта recovery of landscape
възстановяване на фауната fauna restoration
възстановяване на флората flora restoration
Възсядам Sit astride
възторжен enthusiastic
Възторженост Kenness
Възтържествувам To carry the day
Възтържествуване Victoria
възхвала eulogy
възхвалявам extol
възхитителен delightful
Възхитителност Grace
възхищавам се admire
възхищение admiration
Възцаря Tower
Възцарявам Tower
вълк wolf
Вълк в агнешка кожа Double crosser
Вълк в овча кожа Double crosser
Вълкашин Мърнявчевич Vukašin Mrnjavčević
Вълко Червенков Vulko Chervenkov
вълколак werewolf
вълна wool
вълна́ fleece
вълнение excitement
Вълни на дьо Бройл De Broglie hypothesis
вълнова функция wavefunction
вълнолом breakwater
Вълнолюбка European Storm-petrel
Вълнообразно движение Wave motion
Вълнувам се Lawn
вълнуващ exciting
Вълта́ва Vltava
Вълча Vâlcea County
вълчица wolf
Вълшебен Magic
Вълшебна приказка Fairy tale
Вълшебната флейта The Magic Flute
вълшебник magician
вълшебница witch
Вълшебство Magic
Вън Apart from that
външен external

списък по букви