български английски
външна политика foreign policy
Външна политика на Румъния Foreign relations of Romania
Външна политика на Украйна Foreign relations of Ukraine
външна търговия foreign trade
Външно On the outside
външно обстоятелство externality
външно пространство outer space
външно-икономически отношения foreign economic relations
външност exterior
външността лъже beauty is only skin deep
въображаем fictional
въображение fantasy
Въобразяване Fantasy
Въодушевя Fire
Въодушевявам се Fire
Въоржаване Armour
Въоръжа Arm
Въоръжавам се Arm
Въоръжаване Design
Въоръжен с Armed with
Въоръжени мъже Men at Arms
въоръжени сили armed forces
Въоръжени сили на Ватикана Military of Vatican City
Въоръжени сили на Гърция Military of Greece
Въоръжени сили на Кипър Military of Cyprus
Въоръжени сили на Мавритания Military of Mauritania
Въоръжени сили на Монголия Military of Mongolia
Въоръжени сили на Нигерия Military of Nigeria
Въоръжени сили на Русия Armed Forces of the Russian Federation
Въоръжени сили на Съединените американски щати Military of the United States
Въоръжени сили на Турция Turkish Armed Forces
Въоръжени сили на Франция Military of France
въоръжение armament
Въоръженост Design
Въпиюща несправедливост Crying injustice
въплъщение epitome
въпреки despite
въпреки че even though
въпрос question
въпрос на екологичната икономика environmental economy issue
Въпросителен Oral examiner
Въпросителен знак Question mark
Въпросителна Question mark
върба willow
Върбинкови Verbenaceae
Върбица Vrbica
Върбишки проход Battle of Pliska
Върбовец Vrbovec
Вървеж March
Вървене March
Върволица Line
Върволяк Line
вървя walk
Вървя пеш Go on foot
Вървя пеша Go on foot
Вървя с безшумни стъпки Pad along
Вървя си Go
Вързан Awkward lump
Върколак Werewolf
Върлина Pole
Върлувам To be rife
Върлуване Fury
Върмонт Vermont
Върмънт Vermont
Въртел Ingrained dirt
Въртене Spin
Въртоглав Addled-heade
Въртоглавец Addled-heade
Въртоглавщина Thoughtless blunder
Въртошийка Eurasian Wryneck
Въртя Film
Върхар Crown
Върхов Maximal
Върхов час Peak hour
Върховен касационен съд court of cassation
Върховен съвет на СССР Supreme Soviet
Върховен съд на САЩ Supreme Court of the United States
Върховенство Sovereignty
Върхови ЕЛО постижения в шахмата Comparing top chess players throughout history
Върховният Спайдър-Мен Ultimate Spider-Man
върховно правителство federal government
Върху At
Върхушка Executive
Върша вълшебства Work miracles
Върша грях Sin
Върша работа To be up the par
Върша услуга Help
Вършене Job
Вършея Pound
въста́ние uprising
въстание revolt
Въся вежди Knit the brows
вътрешен воден транспорт inland waterways transport
вътрешен диаметър bore
вътрешен европейски пазар internal European market
Вътрешен човек The Insider
вътрешна вода на сушата inland water
Вътрешна македонска революционна организация Internal Macedonian Revolutionary Organization
вътрешна миграция internal migration
Вътрешна Монголия Inner Mongolia
вътрешна търговия domestic trade

списък по букви