български английски
Празно Gap
празнота emptiness
Праисторичен Neanderthal
Праисторически Neanderthal
Праистория Prehistory
Праксидика Praxidike
Праксител Praxiteles
Практикер Praktiker
практичен down-to-earth
Практическа стрелба Practical shooting
Практически Practical experience
Прана Prana
пране laundering
Прасе Pig
прасенце piglet
прасец calf
праскова peach
праславянски език Common Slavic
пратеник ambassador
Пратеница Effluent channel
пратка consignment
прах dust
Прахова Prahova County
Прахова емисия morphology
прахосмука́чка vacuum cleaner
прахосмукачка vacuum cleaner
прахоснически dissipated
Прашец Pollen
пращене crackle
пращя crepitate
Праяно Praiano
пре́вод translation
пре́ди вси́чко above all
пре́зиме surname
пре́хо́ден глаго́л transitive verb
Пребледнявам Blanch
Преброявам Number
преброяване на населението census survey
превантивна deterrent
превантивна информация preventive information
превантивни мерки prevention measure
превантивни мерки за предпазване от горски пожари prevention of forest fires
превантивни мярки за опазване на здравето preventive health measure
Преведа Demise
превеждам interpret
превенция deterrence
Превземам се Mince about
Превземане на Константинопол Fall of Constantinople
превключване changeover
превод translation
Превод с помощта на компютър Computer-assisted translation
преводач interpreter
Преводачка Interpreter
превоз conveyance
превозвам convey
Превозвам се Cart along
Превозване Transportation
превозно средство vehicle
превозно средство от общесвения транспорт public transport vehicle
превра́т coup d'état
превръщам в газ gasify
превръщам се convert
превръщане в газ gasification
превръщане в пустиня desertification
превръщане на енергията energy conversion
превъзходен excellent
превъзходство vantage
Превърна се Become converted
преглед checkup
преглеждам examine
Преглъщам Swallow
Преговарям Trade
прегръдка cuddle
прегръщам embrace
пред before
предава́м betray
предавам doublecross
предавам се give away
Предаването на казаците при Лиенц Betrayal of the Cossacks
Предавателен Emitteur
предан dedicated
Предание Legend
преданост allegiance
предателство treason
Предварителен арест Committal for trial
Предварителен проект Design
предварително съдопроизводство preliminary proceedings
Предвестница Pioneering the future
предвещавам bode
предви́ждам forecast
предвиден foregone
предвидливост foresight
предвиждам foresee
предвиждам в бюджета budget
предвиждане foresight
предвиждане на опасност anticipation of danger
предвкусване foretaste
предговор foreword
предградие suburb
предел confine
пределно допустима норма limit value
преден forward
Преден отред Avant-garde
Преден отряд Avant-garde
преден план foreground
преди already
предизвикател challenger
предизвикателен defiant
предизвикателство dare
предизвиквам evoke
Предизвиквам завист Arouse envy

списък по букви