български английски
приток inflow
притурка adjunct
притъпявам bate
приходи earnings
причаквам ambush
Причастие Communion
причи́нен causal
причина за болестта disease cause
Причина за инцидент accident source
причинени от животни animal damage
причинност causality
причинявам afflict
причинявам запек constipate
причудлив fancy
Приша Джепълтинг Нгетич Priscah Jepleting Cherono
пришествие Advent
пришка blain
Прищина Priština
прия́тел в нужда́ се познава́ a friend in need is a friend indeed
прия́телка girlfriend
прия́тен congenial
Приянка Ганди Priyanka Gandhi
приятел friend
приятелка friend
приятелски amicable
приятелски към околната среда environment friendly
приятелски мач friendly
приятелски-екологично придобиване environmental friendly procurement
приятелство friendship
приятен dulcet
приятно cosily
Проб Probus
пробвам try
Пробег Stroke
Пробив при Добро поле Battle of Dobro Pole
Пробиване Punch
Пробищип Probištip
проблем problem
Проблема Prob
проблясък glimpse
пробутвам fob
Провадийска река Provadiya River
Провадия Provadiya
провал flop
прови́зии fare
Провидение Providence
Провидънс Providence
провинциален country
провинциална къщичка country lodge
Провинции в Габон Provinces of Gabon
Провинции на Ангола Provinces of Angola
Провинции на РЮА Provinces of South Africa
Провинции на Холандия Provinces of the Netherlands
провинция country
провиснал baggy
проводим conductive
проводимост conductivity
проводящ conductive
прогноза forecast
прогнозни данни prognostic data
прогонване banishment
програма bill
програма за измерване measuring programme
програма за опазване на природата nature conservation programme
програма на нализа analysis programme
програма на разширението enlargement programme
Програма орбитални станции Салют Salyut
Програмен продукт Computer software
Програмно осигуряване Computer software
Прогресив рок Progressive rock
Прогресивна партия на Чад Chadian Progressive Party
продавам sell
продавач shop assistant
продавачка shop assistant
Продажен Mercenary
продам sell
Продиджи The Prodigy
продукт product
продукт на разграждане degradation product
продукт на разпадане decay product
продукт приятелски за околната среда environmentally friendly product
Продукти Food
продукция yield
Продуцирам Bear
Продълговат Lying on
продължение continuation
продължително образование continuing education
продължителност duration
Продължителност на слънчевото греене duration of sunshine
проект project
Проект Гутенберг Project Gutenberg
Проектиране Design
проектозаконодателство draft legislation
Проектор Projektor
Проехидна Western Long-beaked Echidna
прожектор floodlight
Прожекционен апарат Projektor
прозаичен earthbound
прозвище alias
Прозерпина Proserpina
прозирен gauzy
прозо́рец window
прозорец window

списък по букви