български английски
Протекторат Protectorate
Протесилай Protesilaus
протест deprecation
Протестант Protestant
Протестантизъм Protestantism
Протестантка Protestant
Протестантската етика и духът на капитализма The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism
Протестантство Protestantism
Проти Proti
противен disgusting
противник rival
противница rival
Противоаварийна обвивка на реактор containment
Противовъздушен Archie
противодействам counteract
противоестествен abnormal
противозачатъчно contraceptive
противоземетръсни правила antiseismic regulation
противопоказание contraindication
противоположен diametral
Противоположно Opposite
Противоположност Opposite
противопоставяне contradistinction
противопоставящ се adverse
противореча gainsay
противоречив ambivalent
противоречие contradiction
противоречие на целите conflict of aims
противотежест counterpoise
Протиста Protist
Протисти Protist
протичам course
Протогенея Protogenea
Проток Sound
Проток Дрейк Drake Passage
протокол protocol
Протокол за трансфер на файлове File Transfer Protocol
Протон Proton
проточен бойлер geyser
протривам abrade
протягане extension
проучване research
проучване на въздействието research of the effects
проучване на мнения opinion survey
проучване нанефтени находища oil exploration
Профан Lay person
професионален статус occupational status
професионален съюз trade union
Професионалистът Le Professionnel
професионална безопасност occupational safety
професионална медицина occupational medicine
професионално заболяване occupational disease
професионално здраве occupational health
професия occupation
Професия в здравеопазването health care profession
професор professor
профсъюз trade union
Профсъюзен интернационал Profintern
Прохибиционистка партия в САЩ Prohibition Party
прохлада coolness
прохладен breezy
Проход Mountain pass
Проходи на дървояди Wormhole
процедура по законотворчество legislative procedure
процедура по изслушване hearing procedure
процедура по лицензиране licencing procedure
процедури по регистрация registration proceeding
процеждам се distil
Процеждане leaching
процент percent
процеп cranny
Процес case
процес на разпространяване propagation process
процес на решаване decision process
Процес на усвояване на азота nitrogen fixation
Процес срещу българските медици и палестинския лекар в Либия HIV trial in Libya
Процесен анализ process analysis
процесуално право procedural law
прочета read
прочитам read
прочут celebrated
проща́вам forgive
Прощаването на славянката Farewell of Slavianka
Проява Revelation
проявявам evince
проясняване clearing
пружина spring
Прусия Prussia
Прут Prut
Прутска война Russo-Turkish War
пръдня fart
пръскам dabble
пръст earth
пръст на крак toe
пръстен ring
Пръстени на Нептун Rings of Neptune
Пръстени на Уран Rings of Uranus
Пръстеновидна галактика Ring galaxy
Пръстенчатоклюна чайка Ring-billed Gull
пръстов digital
Пръчица Little stick
пръчица за ядене chopstick
пръчка cane
пряк direct
пряк път cutoff
Пряка демокрация Direct democraty
пряко заустващ замърсител direct discharger
прякор cognomen
прям forthright
прямота frankness
Прясна вода freshwater
ПСА Пежо-Ситроен PSA Peugeot Citroën
Псалми Psalms

списък по букви