български английски
развлече́ние entertainment
развлечение amusement
развод divorce
разврат debauchery
развратен dissolute
Развратник Sybarite
развращавам debauch
Развръщам Open out
Развъждам се Happen again
развъждане на добитък livestock breeding
развълнуван choppy
Развързвам си езика Have a ready tongue
Развързване Solution
Развърна Open out
разглеждам cogitate
разглеждане consideration
разглобявам disassemble
разглобяване decomposition
разглобяем collapsible
разгневен angry
разгневявам exasperate
разговарям discourse
разгово́р conversation
разговор conversation
разговорен colloquial
Разговорно As a routine mater
Разгорещеност Buoyancy
Разгорещявам Fire
Разгорещявам се Get into a fury
Разгорещяване Heating
Разград Razgrad
разграничавам demarcate
разграничаване demarcation
разграничителен differential
Разгромявам Squash flat
раздавам dispense
раздаване dispensation
раздвижвам agitate
раздвоен furcate
раздвоявам се bifurcate
разделител на частици particle separator
разделителна способност resolution
Разделя Split
разделям delimit
Разделям се Split
разделяне division
Раздера Skin
Раздирам Skin
раздор dissension
раздразвам exasperate
раздразнен disgruntled
раздразни́телен crab
раздразнителен choleric
раздразнителност bile
раздробител на отпадъци refuse shredder
раздробявам granulate
раздробяване fragmentation
раздрънквам blab
раздувам distend
раздърпан blowsy
разединен divided
разединение disaccord
разжалвам degrade
разисквам discuss
разискване discussion
разказ short story
Разкайвам се Repent of
Разкарвам се Go
Разкатавам Open out
Разкатая Open out
разкаян contrite
разкаяние contrition
Разклащам Rock
разклонен forked
разклонител adapter
разклонявам се bifurcate
разко́лник dissident
разкол dissent
разколнически factious
разкопавам dig
разкопки dig
Разкош Magnificence
разкрасявам beautify
разкривам expose
Разкриване detection
разкритие disclosure
Разкройвам Chop
Разкроя Chop
разкъсвам disrupt
Разкъсвам блокада Run a blockade
разкъсване breakdown
разлагам dissociate
разлагам се diffract
Разлагане decomposition
разли́чен different
Разливам се Flood
разлика difference
различавам discriminate
различавам се differ
различен diverse
различие discrepancy
различим discernible
различно differently
Разлог Razlog
Разлом fault
Разлом Сан Андреас San Andreas Fault
размазвам besmear
разменна търговия countertrade
разменям exchange
размер gauge
размествам derange
Разминавам се Cross
размишление cogitation
Размножавам се Happen again
размножаване reproduction
Размножение Reproduction
размножителен generative
Размразявам De-freeze
Размус Лердорф Rasmus Lerdorf
Размътвам Cloud
Размътя Cloud
размяна barter
Разновидност Sport
разногласие disaccord
разнообразие diversity
разнообразни miscellaneous product
разнообразявам diversify
разнородни продукти miscellaneous product
разноска expenditure
разорен broke
разориентирам disorient
разоръжаване disarmament
разочаровам disappoint
разочарование frustration
разпад на атома nuclear fission
разпадам се disintegrate
Разпадане degradation
разпалвам enkindle
Разпасаност Carelesness
Разпе́ти пе́тък Good Friday
Разпереност Mold
Разпети петък Good Friday

списък по букви