български английски
разплащам се disburse
разплащателна политика pay policy
разплодни техники breeding technique
разпознаване на модели pattern recognition
Разполагам се Get settled
разполовяване dichotomy
разпоредба ordinance
разпоредби за професионална безопасност occupational safety regulation
Разпоредя Boss
Разпореждам Boss
Разправям се Shoulder
Разпределена сума allocation
разпределение allocation
разпределение на замърсители pollutant distribution
Разпределение на Поасон Poisson distribution
разпределителен вал camshaft
Разпределителна гара Yard
разпределям dispense
разпределяне distribution
разпростирам се dilate
разпространен common
разпространение distribution
разпространявам се disseminate
разпространяваща търговия distributive trade
разпръсвам се diffuse
разпръсквам dissipate
разпръскване dissemination
Разпръснати острови Scattered islands in the Indian Ocean
разпускам demobilize
разпуснат dissolute
разпъвам на кръст crucify
разпя́тие cross
разпятие crucifix
разработване на софтуер software development
Разред Class
разреден dilute
Разреден диск Scattered disc
разредена киселина diluted acid
разредител diluent
разреждам discharge
разреждане dilution
разрез gash
Разресвам Comb
разреша́вам decide
разрешение permission
разрешение за планиране planning permission
разрешително за внос import licence
разрешително за лов hunting licence
разрешително за риболов fishing licence
разрешително за строеж building permit
Разрохкване Ploughed field
Разрошен Standing on end
разрушавам demolish
разрушаване на ареала habitat destruction
разрушаване на горските площи forest cover destruction
разрушаване на озоновия слой ozone layer depletion
разрушаване на сгради building destruction
разрушителен destructive
Разрязване Cup
разсадник nursery
разсейвам distract
разсейвам се diffuse
разсейване dispersion
Разсейване на електромагнитни вълни Rayleigh scattering
разсейване на енергията energy dissipation
Разсейка Metastasis
разсеян forgetful
Разсеян звезден куп Open cluster
разсеян, потънал в мисли absent-mindedly
Разсилен Mace bearer
Разследвам Hold an inquiry
Разсол Choucroute garnie
Разстилане Smudge stick
Разстлан Lying on
разстоя́ние distance
Разстояние Distance
разстроен confused
разстройващ baffling
Разстройство Diarrhoea
разстройство в дъвченето dysphagia
Разсъдливост Sake
разсъдък brain
Разсъждавам Muse
разсъмване cockcrow
Разсърдвам се Fly
Разтапям That melts in the mouth
Разтапяне Cast iron
разтваряне dissolution
Разтвор Solution
разтворен open
разтворен кислород dissolved oxygen
разтворен органичен въглерод dissolved organic carbon
разтворим dissoluble
разтворимост solubility
разтворител solvent

списък по букви